• تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۳۹ واحد ۷
 • ۰۲۱-۲۶۲۹۳۸۳۰-۱
 • codongeneticgroup@gmail.com
 1. بررسی فاکتور های شایع انعقادی مسبب سقط مکرر و ترومبوفیلی - (FV-Leiden, FII, F13A1, F10, FIII, PAI, FGB, FGA, FGG, MTHFR, MTRR)

 2. اختلال SMA نوع یک و دو

 3. اختلال سیستیک فیبروزیس (CF)

 4. اختلال تب مدیترانه ای (FMF)

 5. تست ناشنوایی(GJB2)

 6. دیسپلازی اکتودرمی (Haypohidrotic ectodermal dysplasia)

 7. بیماری لکودیستروفی متاکروماتیک Metachromatic Leucodystrophy (MLD)

 8. بیماری ادرار شربت افرا (MSUD)

 9. سندرم مورکیو (Morquio syndrome)

 10. اختلال فنیل کتونوریPKU /Non Classic Classi) )

 11. بیماری فاویسم ( کمبود G6PD)

 12. بیماری نیمن پیک نوع A ، B ، C

 13. بیماری سن فیلیپو Sanpillippo Syndrom A

 14. بیماری سن فیلیپو Sanpillippo Syndrom B

 15. بیماری سن فیلیپو Sanpillippo Syndrom C

 16. اختلال گالاکتوزمیا (Classic Galactosemia)

 17. اختلال گلانزمن (Glanzmann Thrombasthenia)

 18. بیماری تیروزینمی نوع یک (Tyrosinemia Type I)

 19. اختلال تیروزینمی نوع 2 Hanhart syndrome–Richner (tyrosinemia type II)

 20. سندرم هورلر یا بیماری موکوپلی ساکاریدوز نوع یک (Mucopolysaccharidosis type I)

 21. سندرم هانتر یا بیماری موکوپلی ساکاریدوز نوع دو (Mucopolysaccharidosis type II)