• تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۳۹ واحد ۷
  • ۰۲۱-۲۶۲۹۳۸۳۰-۱
  • codongeneticgroup@gmail.com

لیست خدمات

قیمت خدمات

توالی یابی (همراه با تخلیص)

۴۸.۰۰۰ تومان

آنالیز سکانس

آنالیز سکانس معمولی ۲۰.۰۰۰ تومان

آنالیز سکانس همراه با تعیین موتانت بودن

۳۰.۰۰۰ تومان
خوانش فرگمنت و ارائه فایل

(fsa Fragment Run)

QF-PCR

۳۰.۰۰۰ تومان

MLPA

۳۰.۰۰۰ تومان

STR

۳۰.۰۰۰ تومان
آنالیز فرگمنت و ارائه گزارش

(Fragment Analysis)

QF-PCR

۲۰.۰۰۰ تومان

MLPA

۲۵.۰۰۰ تومان

STR

۲۰.۰۰۰ تومان

طراحی پرایمر

PCR Primer

یک جفت ۴۰.۰۰۰ تومان

ARMS PCR Primer

یک جفت ۱۰۰.۰۰۰ تومان

RFLP PCR Primer

یک جفت بدون جایگاه برش ۸۰.۰۰۰ تومان

یک جفت با جایگاه برش ۱۶۰.۰۰۰ تومان

STR Primer

هر جفت ۸۰.۰۰۰ تومان

طراحی STR برای مطالعات پیوستگی

بسته به ژن بین ۵۰.۰۰۰ تومان تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

خوانش Realtime PCR

هرپلیت ۹۶ تایی شامل ۲۲ نمونه ۱۵۰.۰۰۰ تومان
آنالیز فیلوژنی

بسته به نوع پروژه و حجم کار بین ۱۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان قیمت گذاری می شود.

آنالیز آماری

بسته به نوع پروژه و حجم کار قیمت گذاری می شود.

انجام کامل تست QF_PCR

۴۹۰.۰۰۰ تومان حداقل قیمت Dvyser kit

انجام کامل تست MLPA

۴۹۰.۰۰۰ تومان حداقل قیمت برای تست های رایج همچون آلفا تالاسمی با کیت MRC Holland

انجام کامل تست تعیین هویت

Identifiler

۴۵۰.۰۰۰ تومان

X-filer

۴۵۰.۰۰۰ تومان

Y-filer

۴۵۰.۰۰۰ تومان

Minifiler

۴۵۰.۰۰۰ تومان

MT-DNA

۴۵۰.۰۰۰ تومان

تعرفه آزمایشات ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت